Home News Info Contact Discography Projects

Szanowny internauto.


Zależy nam, byś znalazł/a u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Dlatego prosimy - wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy korzystasz ze strony Bellatrix-music. Aby móc korzystać w pełni ze strony Bellatrix-music, potrzebujemy Twojej zgody aby dopasować treści do Twojego zachowania. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej, w tym wtyczek społecznościowych i innych funkcjonalności. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


Dane osobowe.


Bellatrix-music z siedzibą w Żarach, nie gromadzi ani nie przetwarza Twoich danch osobowych. Twoje dane osobowe zbierane są w momencie, gdy korzystasz np. serwisów internetowych. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalują nasi zaufani partnerzy na tej stronie oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania ze strony bellatrix-music, w postaci wtyczek społecznościowych a także wtyczki, która pozwala na geograficzną lokalizację internautów, mającą na celu zobrazowanie ilościowe oraz geograficzneprzez odwiedzających gości. Dane potrzebne do kontaktu to Twój adres e-mail, który należy podać jedynie w celu udzielenia odpowiedzi. Każdorazowe korzystanie z formularza kontaktowego, wymaga ponownego podania adresu zwrotnego e-mail.


Zaufani partnerzy.


Disqus - Forum internetowe

Facebook - Wtyczka społecznościowa

Google - Wtyczka społecznościowa

Twitter - Wtyczka społecznościowa

Geovisite - Geolokalizacja


Twoje prawa.


Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bellatrix-music i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.


Zarządzanie ustawieniami przeglądarki.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies uzyskasz w zakladce Polityka prywatności.


Podstawa prawna.


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.


Dear Surfer.


We want you to find high-quality content in line with your interests. Therefore, please - give your consent to the processing of your personal data when you use the Bellatrix-music website. To be able to fully enjoy the Bellatrix-music website, We need your consent to match the content to your behavior. It's about personal information, which are collected as part of your use of this website, including social plugins and other functionalities. Detailed information on this subject available in Privacy Policy.

Consent is voluntary.


Personal information.


Bellatrix-music based in Żary, does not collect or process your personal data. Your personal data is collected when you use, for example, websites. Personal data can be saved eg in cookies, which are installed by our trusted partners on this site and devices that you use to use the bellatrix-music website, in the form of social plugins as well as a plug-in that allows the geographical location of Internet users, aimed at quantitative and geographical representation by visiting visitors. The data needed for contact is your e-mail address, which should be provided only for the purpose of answering. Every time using the contact form, requires re-entering the e-mail return address.


Trusted partners.


Disqus - Internet forum

Facebook - Social plugin

Google - Social Plugin

Twitter - Social plugin

Geovisite - Geolocation


Your rights.


Remember that you have the right to withdraw your consent to the processing of personal data by Bellatrix-music at any time and his trusted partners. You can also request access to your data - you can delete it, correct it at any time, limit their processing, transfer or file a complaint to the supervisory body. Detailed information can be found in the tab Privacy Policy.


Manage your browser settings.


In many cases, software used for browsing websites (web browser) By default, it allows the storage of information in the form of cookies and other similar technologies in the User's end device. However, the user can change these settings at any time. Failure to change means that the above information may be posted and stored in its end device, and thus that we will store information on the user's end device and access this information. From the level of the web browser, which the User uses, it is possible, for example independent management of cookies. Detailed information on cookie files management can be found in the tab Privacy Policy.


Legal basis.


This Privacy Policy complies with the provisions of art. 13 para. 1 and par. 2 of the Regulation European Parliament and Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016. in brief, GDPR.


Zgadzam się

Space Holidays Vol. 14 - Bellatrix-Music

Przejdź do treści
SH14
SH12 back
VARIOUS ARTIST

SPACE HOLIDAYS VOL. 14

Published by:Space Sound Records

Compilation by: Marek Kolodynski

Mastering by: Damian Lipiński

Artwork by: Daniel Aguilar Bazán

Executive Producer: Marek Kolodynski

(BELLATRIX)

Released on 22 December 2022.

Digital 3 X CD

FREE DOWNLOAD

Format: digital (wav, mp3)

CD1:

01. Bellatrix - Synthetic Lifeform (Waldemar Żywica)

02. Mind Vision - The Last Journey (Jeff Pilar)

03. Synthesis - Escape (Robert Ludwiński)

04. Laser Machine - Fast Attack (Janusz Golesz, Marcin Golesz)

05. Axis Mundi - Power Up! (Carlos Amoyan)

06. Rygar - Interstellar Medium (RMX) (Michiel Van Der Kuy)

07. Spacehawk - Whisperer Of Hell (Anton Eriksson)

08. Chris Van Buren - IMOK-RUOK (Chris Van Buren)

09. Alphawave - Winterland (Christian Toczek)

10. Android - New Discovery (Marc Hartman)

11. SynthOne - The Last Way Of Samurai (Robert Gaj)

12. Space Marine Pres. Tales Of Electric Sheep - Dystopian Morning In LA, 2019 (Martti Raski)

CD 2:

01. Syst3m Failure - Time & Space (Jeff Pilar)

02. Mika Thorwine - Wasteland (Space Mix) (Mika Tarvinen)

03. Atomic Space Orchestra - Lightspeed (Petri Ikonen)

04. Future Synth - Advanced Civilization (Tomasz Bokisz)

05. RawBotic - Shutdown System (Mariusz Czudziak)

06. Solar Burst - Maximum Velocity (Jari Knuters)

07. MindXpander - Bobbing Head Syndrome (David Lilja, Patrik Rydberg)

08. Cyberman - Space & Time (Daniel Borowiec)

09. Lazerwave - Distant Visions (Christian Toczek)

10. Cosmix - Universal Travel (Corbyn Lowers)

11. Black Hole - Consequence (Ruslan Bektimirov)

12. Max M.- Galactic Octopus (Maciej Mlynski)

CD3:

01. Starlab - Flashback (Robert Ludwiński)

02. Synth Elements - The Power of Space (Slava Ruvinsky)

03. Everdune - Aviation Masters (Saul Tyni)

04. Holomatrix - Sky Warriors (Ingo Sobolewski)

05. Cyber Space - Starwalker (Andreas Mohr)

06. DJ CON-T - First Contact (Tomasz Oleszko)

07. Moondance - Cosmic Travels (Grigoris Panagiotidis)

08. Opposite Direction - Damping Field (Adrian Parwol)

09. Sky Van Dreamer - Around The Saturn (Zbigniew Solarz)

10. RawBotic - Galaxy Ship (Mariusz Czudziak)

11. RmDj - Magical Mr. Yai (Rafał Matula)

12. VCF Troopers - Legion (George Dzod, Nick MacLean)

Wróć do spisu treści