Home News Info Contact Discography Projects

Szanowny internauto.


Zależy nam, byś znalazł/a u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Dlatego prosimy - wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy korzystasz ze strony Bellatrix-music. Aby móc korzystać w pełni ze strony Bellatrix-music, potrzebujemy Twojej zgody aby dopasować treści do Twojego zachowania. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej, w tym wtyczek społecznościowych i innych funkcjonalności. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


Dane osobowe.


Bellatrix-music z siedzibą w Żarach, nie gromadzi ani nie przetwarza Twoich danch osobowych. Twoje dane osobowe zbierane są w momencie, gdy korzystasz np. serwisów internetowych. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalują nasi zaufani partnerzy na tej stronie oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania ze strony bellatrix-music, w postaci wtyczek społecznościowych a także wtyczki, która pozwala na geograficzną lokalizację internautów, mającą na celu zobrazowanie ilościowe oraz geograficzneprzez odwiedzających gości. Dane potrzebne do kontaktu to Twój adres e-mail, który należy podać jedynie w celu udzielenia odpowiedzi. Każdorazowe korzystanie z formularza kontaktowego, wymaga ponownego podania adresu zwrotnego e-mail.


Zaufani partnerzy.


Disqus - Forum internetowe

Facebook - Wtyczka społecznościowa

Google - Wtyczka społecznościowa

Twitter - Wtyczka społecznościowa

Geovisite - Geolokalizacja


Twoje prawa.


Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bellatrix-music i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.


Zarządzanie ustawieniami przeglądarki.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies uzyskasz w zakladce Polityka prywatności.


Podstawa prawna.


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.


Dear Surfer.


We want you to find high-quality content in line with your interests. Therefore, please - give your consent to the processing of your personal data when you use the Bellatrix-music website. To be able to fully enjoy the Bellatrix-music website, We need your consent to match the content to your behavior. It's about personal information, which are collected as part of your use of this website, including social plugins and other functionalities. Detailed information on this subject available in Privacy Policy.

Consent is voluntary.


Personal information.


Bellatrix-music based in Żary, does not collect or process your personal data. Your personal data is collected when you use, for example, websites. Personal data can be saved eg in cookies, which are installed by our trusted partners on this site and devices that you use to use the bellatrix-music website, in the form of social plugins as well as a plug-in that allows the geographical location of Internet users, aimed at quantitative and geographical representation by visiting visitors. The data needed for contact is your e-mail address, which should be provided only for the purpose of answering. Every time using the contact form, requires re-entering the e-mail return address.


Trusted partners.


Disqus - Internet forum

Facebook - Social plugin

Google - Social Plugin

Twitter - Social plugin

Geovisite - Geolocation


Your rights.


Remember that you have the right to withdraw your consent to the processing of personal data by Bellatrix-music at any time and his trusted partners. You can also request access to your data - you can delete it, correct it at any time, limit their processing, transfer or file a complaint to the supervisory body. Detailed information can be found in the tab Privacy Policy.


Manage your browser settings.


In many cases, software used for browsing websites (web browser) By default, it allows the storage of information in the form of cookies and other similar technologies in the User's end device. However, the user can change these settings at any time. Failure to change means that the above information may be posted and stored in its end device, and thus that we will store information on the user's end device and access this information. From the level of the web browser, which the User uses, it is possible, for example independent management of cookies. Detailed information on cookie files management can be found in the tab Privacy Policy.


Legal basis.


This Privacy Policy complies with the provisions of art. 13 para. 1 and par. 2 of the Regulation European Parliament and Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016. in brief, GDPR.


Zgadzam się

ZYX Italo Disco New Generation Boot Mix 4 - Bellatrix-Music

Przejdź do treści
SHARE
zidbm front
zidbm back
VARIOUS ARTISTS

ZYX Italo Disco New Generation Boot Mix 4

Label: ZYX Music

Catalogue number: ZYX 55811-2

UPC: 090204694709

(SYNTHYA and HEAVEN42 - Just Tonight)

Relased on 22 July 2016.

Format: audio CD (discs - 2)

MIX 1

01. Amaya - Trapped

02. Emy Care - Dream of fantasy

03. Soulya ID - Vampirella s Song

04. Heaven42 - Angels of the Night

05. NEA! - Puppy Love (Do you remember)

06. Birizdo I Am - I love Italo Disco

07. Ryan Paris - Together again

08. D. White - One Wish

09. Talking Eyes - In the sun

10. Romantic Avenue feat. Heaven42 - Against the Odds

11. Albert One - Face to face

12. Avenue - Story of love

13. Dimension One - Angel

14. Synergic Silence feat. Fred Ventura - Love is my answer

15. Lenroy - Give me a night

16. Max Laser - Space Journey

17. Digitalo - Say yes

18. Cyber Space - Disco

19. Italove - Too late to cry

20. Linda Jo Rizzo - Under Fire

21. Variety - Without you

22. ZION and Kristian Conde - 80s come back to us

23. Nation In Blue - Have you got what it takes

24. Marce - I want you!

MIX 2

01. Lost Legacy - Lycan

02. Heaven42 feat. Mirko Hirsch - Strong to fight

03. D. White feat. Soulya ID - It s not the Rain

04. Kristian Conde - It s a dream

05. Estimado - Here I am

06. Mode One - I wanna feel you

07. Boris Zhivago - Love is a Memory Away

08. Malcolm and The Bad Girls - No heaven for the bad Girls

09. Siberian Heat - Irresistable

10. Digitalo - Never say never

11. Romantic Avenue feat. Quino - Drama

12. Amaya - To the top

13. Lenroy - You are the girl

14. Magic System DJ - Angels

15. The Crosslines - I can feel your Body

16. Electro Potato - Disconight

17. Cristina Manzano - Only dreams

18. Mirko Hirsch - The power of desire

19. Synthya and Heaven42 - Just tonight

20. Peter Wilson - The game of love

21. NEA - Dorian Gray

22. Cyber Space - Future on Mars

23. Vanello and Martin Blix - Vagabondo

24. Diamond Rain - Take my Love

Wróć do spisu treści