Szanowny internauto.


Zależy nam, byś znalazł/a u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Dlatego prosimy - wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy korzystasz ze strony Bellatrix-music. Aby móc korzystać w pełni ze strony Bellatrix-music, potrzebujemy Twojej zgody aby dopasować treści do Twojego zachowania. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej, w tym wtyczek społecznościowych i innych funkcjonalności. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


Dane osobowe.


Bellatrix-music z siedzibą w Żarach, nie gromadzi ani nie przetwarza Twoich danch osobowych. Twoje dane osobowe zbierane są w momencie, gdy korzystasz np. serwisów internetowych. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalują nasi zaufani partnerzy na tej stronie oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania ze strony bellatrix-music, w postaci wtyczek społecznościowych a także wtyczki, która pozwala na geograficzną lokalizację internautów, mającą na celu zobrazowanie ilościowe oraz geograficzneprzez odwiedzających gości. Dane potrzebne do kontaktu to Twój adres e-mail, który należy podać jedynie w celu udzielenia odpowiedzi. Każdorazowe korzystanie z formularza kontaktowego, wymaga ponownego podania adresu zwrotnego e-mail.


Zaufani partnerzy.


Disqus - Forum internetowe

Facebook - Wtyczka społecznościowa

Google - Wtyczka społecznościowa

Twitter - Wtyczka społecznościowa

Geovisite - Geolokalizacja


Twoje prawa.


Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bellatrix-music i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.


Zarządzanie ustawieniami przeglądarki.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies uzyskasz w zakladce Polityka prywatności.


Podstawa prawna.


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.


Dear Surfer.


We want you to find high-quality content in line with your interests. Therefore, please - give your consent to the processing of your personal data when you use the Bellatrix-music website. To be able to fully enjoy the Bellatrix-music website, We need your consent to match the content to your behavior. It's about personal information, which are collected as part of your use of this website, including social plugins and other functionalities. Detailed information on this subject available in Privacy Policy.

Consent is voluntary.


Personal information.


Bellatrix-music based in Żary, does not collect or process your personal data. Your personal data is collected when you use, for example, websites. Personal data can be saved eg in cookies, which are installed by our trusted partners on this site and devices that you use to use the bellatrix-music website, in the form of social plugins as well as a plug-in that allows the geographical location of Internet users, aimed at quantitative and geographical representation by visiting visitors. The data needed for contact is your e-mail address, which should be provided only for the purpose of answering. Every time using the contact form, requires re-entering the e-mail return address.


Trusted partners.


Disqus - Internet forum

Facebook - Social plugin

Google - Social Plugin

Twitter - Social plugin

Geovisite - Geolocation


Your rights.


Remember that you have the right to withdraw your consent to the processing of personal data by Bellatrix-music at any time and his trusted partners. You can also request access to your data - you can delete it, correct it at any time, limit their processing, transfer or file a complaint to the supervisory body. Detailed information can be found in the tab Privacy Policy.


Manage your browser settings.


In many cases, software used for browsing websites (web browser) By default, it allows the storage of information in the form of cookies and other similar technologies in the User's end device. However, the user can change these settings at any time. Failure to change means that the above information may be posted and stored in its end device, and thus that we will store information on the user's end device and access this information. From the level of the web browser, which the User uses, it is possible, for example independent management of cookies. Detailed information on cookie files management can be found in the tab Privacy Policy.


Legal basis.


This Privacy Policy complies with the provisions of art. 13 para. 1 and par. 2 of the Regulation European Parliament and Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016. in brief, GDPR.


Zgadzam się

cookies - Bellatrix-Music

Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO  informujemy, że nasza strona Bellatrix-music przetwarza dane tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne i tylko przez okres niezbędny do realizacji celu. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

BELLATRIX-MUSIC darzy swoich użytkowników i fanów wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.
Dlatego też w celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych została stworzona niniejsza Polityka Prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych ?

Administratorem Twoich danych jest strona Bellatrix-Music z  siedzibą w Żarach.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6  RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje  się na prawnie uzasadniony interes.
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej, w tym powiązanych stron internetowych, serwisów i funkcjonalności udostępnianych przez inne portale, w szczególności kożystające z wtyczek społecznościowych, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych ?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Jakie dane są przetwarzane ?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze strony Bellatrix-music. Są to przede wszystkim dane adresu e-mail, który podajesz np. w ramach formularza kontaktowego, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po tej stronie w usługach i wtyczkach społecznościowych czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Dane nie są gromadzone ani też przetwarzane przez Bellatrix-music. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych ?

Pomiary statystyczne mające na celu określenie liczby odwiedzin strony Bellatrix-music, które nie wymagają podawania przez Ciebie żadnych danych osobowych, a które mają tylko charakter poglądowy. Dane te nie są gromadzone przez Bellatrix-music i umieszczane są poglądowo poprzez witrynę geovisites.com.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych ?

 
Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
 
Prawo dostępu do Twoich danych, prawo żądania sprostowania danych prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się poprzez formularz kontaktowy z Bellatrix-music.Informacja o „cookies”
 
Cookies i inne podobne technologie


Na stronie BELLATRIX-MUSIC Zbieranie danych osobowych odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
BELLATRIX-MUSIC stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron Witryny. Żadne pliki cookie wykorzystywane w tej witrynie internetowej nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.  

Dane zbierane automatycznie: Podczas Twojej wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a BELLATRIX-MUSIC będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku naruszenia prawa BELLATRIX-MUSIC może udostępnić Twoje posiadane dane, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

BELLATRIX-MUSIC nie przetwarza żadnych danych osobowych. Adres poczty elektronicznej jest wymagany tylko w momencie chęci pobrania przez odwiedzającego stronę plików udostępnianych przez BELLATRIX-MUSIC, w celu poinformowania o sposobie ich pobrania. Podanie Twoich danych do logowania się na wtyczkach społecznościowych nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na funkcjonowanie witryny.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z BELLATRIX-MUSIC partnerów. Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania ze strony

Czym jest plik cookie?
W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?
Strona wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:
• „niezbędne” - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
• „funkcjonalne” - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
• „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
• „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?
Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Blackberry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phone

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Witryna BELLATRIX-MUSIC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności mając na względzie przyszłe możliwe zmiany w funkcjonowaniu tej strony.

Wróć do spisu treści