Szanowny internauto.


Zależy nam, byś znalazł/a u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Dlatego prosimy - wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy korzystasz ze strony Bellatrix-music. Aby móc korzystać w pełni ze strony Bellatrix-music, potrzebujemy Twojej zgody aby dopasować treści do Twojego zachowania. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej, w tym wtyczek społecznościowych i innych funkcjonalności. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


Dane osobowe.


Bellatrix-music z siedzibą w Żarach, nie gromadzi ani nie przetwarza Twoich danch osobowych. Twoje dane osobowe zbierane są w momencie, gdy korzystasz np. serwisów internetowych. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalują nasi zaufani partnerzy na tej stronie oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania ze strony bellatrix-music, w postaci wtyczek społecznościowych a także wtyczki, która pozwala na geograficzną lokalizację internautów, mającą na celu zobrazowanie ilościowe oraz geograficzneprzez odwiedzających gości. Dane potrzebne do kontaktu to Twój adres e-mail, który należy podać jedynie w celu udzielenia odpowiedzi. Każdorazowe korzystanie z formularza kontaktowego, wymaga ponownego podania adresu zwrotnego e-mail.


Zaufani partnerzy.


Disqus - Forum internetowe

Facebook - Wtyczka społecznościowa

Google - Wtyczka społecznościowa

Twitter - Wtyczka społecznościowa

Geovisite - Geolokalizacja


Twoje prawa.


Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bellatrix-music i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.


Zarządzanie ustawieniami przeglądarki.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies uzyskasz w zakladce Polityka prywatności.


Podstawa prawna.


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.


Dear Surfer.


We want you to find high-quality content in line with your interests. Therefore, please - give your consent to the processing of your personal data when you use the Bellatrix-music website. To be able to fully enjoy the Bellatrix-music website, We need your consent to match the content to your behavior. It's about personal information, which are collected as part of your use of this website, including social plugins and other functionalities. Detailed information on this subject available in Privacy Policy.

Consent is voluntary.


Personal information.


Bellatrix-music based in Żary, does not collect or process your personal data. Your personal data is collected when you use, for example, websites. Personal data can be saved eg in cookies, which are installed by our trusted partners on this site and devices that you use to use the bellatrix-music website, in the form of social plugins as well as a plug-in that allows the geographical location of Internet users, aimed at quantitative and geographical representation by visiting visitors. The data needed for contact is your e-mail address, which should be provided only for the purpose of answering. Every time using the contact form, requires re-entering the e-mail return address.


Trusted partners.


Disqus - Internet forum

Facebook - Social plugin

Google - Social Plugin

Twitter - Social plugin

Geovisite - Geolocation


Your rights.


Remember that you have the right to withdraw your consent to the processing of personal data by Bellatrix-music at any time and his trusted partners. You can also request access to your data - you can delete it, correct it at any time, limit their processing, transfer or file a complaint to the supervisory body. Detailed information can be found in the tab Privacy Policy.


Manage your browser settings.


In many cases, software used for browsing websites (web browser) By default, it allows the storage of information in the form of cookies and other similar technologies in the User's end device. However, the user can change these settings at any time. Failure to change means that the above information may be posted and stored in its end device, and thus that we will store information on the user's end device and access this information. From the level of the web browser, which the User uses, it is possible, for example independent management of cookies. Detailed information on cookie files management can be found in the tab Privacy Policy.


Legal basis.


This Privacy Policy complies with the provisions of art. 13 para. 1 and par. 2 of the Regulation European Parliament and Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016. in brief, GDPR.


Zgadzam się

DISCOGRAPHY - Bellatrix-Music

Przejdź do treści
2024
Image Effect

ALBIERO


Victor Ark & Daniela

Mi Fai Tremare

digital stores and vinyl 12"


2023
Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 15

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

BELLATRIX


Jackie Touché

Watch Out

(Vintage Pleasure Boutique)


Image Effect

BELLATRIX


The fiftieth galaxy

(Yellow Station Studio)


Image Effect

Various Artists


The Best of SPACE SYNTH

from Poland Part 1

(Ameros)


Image Effect

Steven Kimber


Electric Lovers

(Ameros)

(Audio CD)


2022
Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 14

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

BELLATRIX


Travel

(Yellow Station Studio)


Image Effect

Various Artists


Spacesynth Collection 8

(ZYX MUSIC)


2021
Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 13

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

BELLATRIX


Do You Want Me?

(Analog Language)


Image Effect

BELLATRIX


Space Exploration

(Yellow Station Studio)


Image Effect

Various Artists


Summer In Space Vol. 4

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


2020
Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 12

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

BELLATRIX


Lost In Space

(Yellow Station Studio)


Image Effect

Various Artists


Summer In Space Vol. 3

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

BELLATRIX


Droids

(Yellow Station Studio)


Image Effect

Various Artists


Spacesynth Collection 6

(ZYX MUSIC)


2019
Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 11

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

BABY‘S GANG


Challenger

(ZYX Music)


Image Effect

Various Artists


Summer In Space Vol. 2

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

BELLATRIX


Cosmic Dust

(Italo Box Music)


Image Effect

Various Artists


Spacesynth Collection 5

(ZYX MUSIC)


Image Effect

X-PLOSION


CANYON

Remaster 2019

(Yellow Station Studio)


Image Effect

ALBIERO


MAGNETIC

Yellow Station Studio

Remaster 2019


2018
Image Effect

EXOTEC


Profile

(Yellow Station Studio)


Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 10

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

Various Artists


Space Odyssey

(spacesynth.ru)


Image Effect

BELLATRIX


ITALOVE

At The Disco

(Mike Palace)


Image Effect

BELLATRIX


KOTO

Covers and Remixes

(Yellow Station Studio)

(Free download)


Image Effect

ALBIERO


Summer History

Single

(Yellow Station Studio)


Image Effect

Various Artists


New Generation Vol. 12

(ZYX MUSIC)


Image Effect

Various Artists


Spacesynth Collection 4

(ZYX MUSIC)


Image Effect

BELLATRIX


PEAK

Single

(Yellow Station Studio)


2017
Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 9

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

ALBIERO


Estimado

Faster (Remixes)

(Analog Language)


Image Effect

BELLATRIX


Some Bizarre

Don’t Be Afraid (Remixes 2017

(Analog Language)


Image Effect

ALBIERO


D.White

Walking (Remixes)

(Analog Language)


Image Effect

BELLATRIX


Dream

CD Album

(Space Sound Records)


Image Effect

Various Artists


Spacesynth Collection 3

(ZYX MUSIC)


2016
Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 8

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

Various Artists


New Generation 7“ Collection

(ZYX MUSIC)


Image Effect

Various Artists


New Italo Disco Music - 1

(Pokorny Music Solutions)


Image Effect

Various Artists


New Generation Boot Mix 4

(ZYX MUSIC)


Image Effect

Various Artists


New Generation Vol. 8

(ZYX MUSIC)


Image Effect

X-PLOSION


CANYON

Pokorny Music Solution

(Yellow Station Studio)


2015
Image Effect

Various Artists


Space Holidays vol. 7

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

Various Artists


New Revival Vol 10

(Pokorny Music Solution))


Image Effect

Various Artists


New Revival Vol 9

(Pokorny Music Solution)


Image Effect

Various Artists


New Revival Vol 7

(Pokorny Music Solution)


Image Effect

Various Artists


Spacesynth Collection 2

(ZYX MUSIC)


Image Effect

ALBIERO


MAGNETIC

Yellow Station Studio

(Pokorny Music Solution)


Image Effect

X-PLOSION


GOLDEN TUNE

(Yellow Station Studio)

(FREE-DONATION DOWNLOAD)


2014
Image Effect

Various Artists


Space Holydays vol 6

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Image Effect

Various Artists


Spacesynth Collection

(ZYX MUSIC)


Image Effect

BELLATRIX


TRANSMISSION

Audio CD

(Space Sound Records)


2013
Image Effect

Various Artists


Space Holydays vol 5

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


2012
Image Effect

BELLATRIX


INTERGALACTIC

(Yellow Station Studio)

(FREE-DONATION DOWNLOAD)


Image Effect

Various Artists


Space Holydays vol 4

(Space Sound Records)

(FREE DOWNLOAD)


Wróć do spisu treści